شنبه تا چهارشنبه 17:30 - 9:00
پنجشنبه 9:00 تا 13:00
021-88628776
تلفن ثابت
خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهایی جنوبی
کوچه اعظم، پلاک 4، واحد 6

ثبت نام ارزش افزوده | ثبت نام ارزش افزوده حقیقی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 ثبت نام ارزش افزوده، مدارک مورد نیاز ثبتنام اشخاص حقیقی


۱ -تصــویر گــواهی ثبــتنــام ســازمان امــور مالیــاتی (شــماره اقتصــادی جدیــد در صورتی که تاکنون در اختیار مودی قرار گرفته باشد.)؛ ۲ -تصویر جواز کسب/مجوز فعالیت ؛ ۳ -تصویر شناسنامهو تصویرپشت وروی کارت شناسایی ملی؛ ۴ -تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت؛ ۵ -تصویر کارت بازرگانی شخص حقیقی (در صورت وجود)؛ ۶ -تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی (در صورت وجود).مدارک مورد نیاز ثبت نام اشخاص حقوقی

۱ -تصویر گواهی شماره شناسایی ملی اشخاص حقوقی (در صورت اخذ)؛ ۲ -تصویر آگهی ثبت روزنامهرسمی؛ ۳ -تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامهرسمی؛ ۴ -تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت؛ ۵ -تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی (شماره اقتصادی جدید)؛ ۶ -تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی(در صورت وجود)؛ ۷ -تصویر پروانه / مجوز فعالیت؛ ۸ -تصویر گواهی یا وکالتنامه نماینده قانونی

به موجب ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افـزوده، «مؤدیان مکلفند بـه ترتیبـی کـه سـازمان

امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مـذکور
و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبتنام نمایند.» لذا ثبتنام اولین وظیفـه وتکلیفـی اسـت کـه
برای مؤدیان مشمول این نظام در نظر گرفته شده است کـه نشـان از اهمیـت و جایگـاه خـاص آن
میباشد.
تاکید میشود چنانچه اشخاص واجد شرایط، تکلیف مقرردر این ماده (ثبتنام)را در مهلـت
مقرر انجام ندهند، به موجب بند یک ماده «۲۲ «این قانون، علاوه بـر پرداخـت مالیـات و عـوارض
ارزش افزوده متعلق و جریمه تاخیر آن مشمول جریمهای معادل هفتاد و پـنج درصـد (۷۵ درصـد)
مالیات متعلق تا تاریخ ثبتنام یا شناسایی حسب مورد خواهند شد.
اکنون با توجه به نوین بودن نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و ضـرورت آگـاهی بیشـتر
فعالان اقتصادی با تکالیف این نظام مالیاتی، بدین منظور تهیهراهنمای حاضر جهت بهره برداری و
افزایش سطح اطلاع مؤدیان محترم مالیات بر ارزش افـزوده در جهـت اجـرای تکـالیف قـانونی از
جمله ثبت نام که اولـین گـام در انجـام وظـایف قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده مـی باشـد ارائـه
می گردد . امید است با پیشنهادات سازنده، مارادر اطلاع رسانی مفیدترهمراهی فرمایید.
.اشخاص مشمول ثبتنام
اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عرضه کالا و یا ارائه خدمات و همچنین واردات و
یا صادرات کالا و یا خدمات میپردازند طبق ضوابط مندرج در فراخوانهای ثبت نام
(مراحل اول، دوم، سوم، چهارم و …) سازمان امور مالیاتی مکلف به ثبت نام در نظام مالیات
برارزش افزوده میباشند.مراحل ثبتنام الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده
پیشثبتنام
فعال اقتصادی پس از احراز شـرایط مشـمولیت ثبـتنـام بایسـتی بـه سـامانه اینترنتـی
عملیات الکترونیکـی مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه آدرس: ir.evat.www مراجعـه و در
قسمت انجام پیشثبتنام با توجه به نوع شخصیت خود حسب مـورد اقـدام بـه تکمیـل فـرم
پیشثبتنام اشخاص حقیقی یا حقوقی، نماید.
در فرم پیشثبتنام اطلاعات اصلی عبارتند از:
o اشخاص حقوقی
– نام شرکت/موسسه
– شماره ثبت
– شماره اقتصادی
– شماره شناسایی ملی مدیر عامل
– نام مدیر عامل
– نامخانوادگی مدیرعامل
– محل ثبت
اشخاص حقیقی
– نام
– نامخانوادگی
– نام فروشگاه/کارگاه/ دفتر
– شماره جواز کسب (اختیاری)
– شماره اقتصادی
– شماره شناسایی ملی
که باید توسط مؤدی تکمیل گردد و مودی بایستی در قسمت نشانیهای تماس نشانی محل
فعالیت خود را جهت برقراری تماس وارد نماید. در پایان پس از تأیید عدم ثبتنام قبلی و یا
عدم دریافت دعوت نامه ثبت نام، کد امنیتی ارائه شده توسط سایت را عیناً در محل مربوطه
وارد و گزینهارسال اطلاعات را انتخاب نماید. ( فرمهای شماره ۱و۲(
تذکر مهم
اشخاص حقوقی برای انجام پیشثبتنام خود میبایست شـماره اقتصـادی ۱۲ رقمـی
جدید داشته باشند و فعالانی کـه دارای ایـن شـماره نمـیباشـند جهـت دریافـت آن بایسـتی
به حوزه مالیاتی عملکرد خودمراجعه نمایند.
پس از ارسال نهایی اطلاعات، سایت یک کد رهگیری به کاربر ارائه میکند که بایستی
تا زمان دریافت دعوتنامهثبتنام از طریق پست، این شماره را نزد خود نگهداری نماید.

پـس از انجـام پـیشثبـتنـام در سـامانه اینترنتـی عملیـات الکترونیکـی و دریافـت
کد رهگیری، چنانچه کد پستی و نشانی محل فعالیت به درسـتی اعـلام شـده باشـد، پـس از
یک هفتـه تـا ده روز از طریـق پسـت، بسـتهای حـاوی دعوتنامـه ثبـت نـام و نـام کـاربری و
رمز عبور برای مودی ارسال میشود.
فعالان اقتصادی که اقدام به پیشثبتنام نمودهاند، در صورت عدم دریافت بستهی
رمز از طریق پست و یا درخواست صدور زودتر از موعد آن میتوانند فردی را به عنوان
نماینده به معاونت مالیات بر ارزش افزوده و یا مراکز خدمات مودیان مربوطه معرفی و
به صورت حضوری با به همراه داشتن کد رهگیری و معرفینامه رسمی ، اقدام به دریافت
بسته رمز خود نمایند.
۳.۲ -انجام ثبتنام
فعال اقتصادی مشمول پس از دریافت بستهی رمز خود، بایستی مجدداً به سامانه
اینترنتی ir.evat.www مراجعه ودر لینک انجام ثبتنامپس ازواردنمودن نام کاربری و
رمز عبور اقدام به ثبتنامنمودهوآن را نهایی نماید.
۱۳ راهنم
o اشخاص حقیقی
در این مرحلهمشخصات فردی وآدرس محل فعالیت مؤدی بایستی تکمیل گردد.
لازم به توضیح است که منظور از شماره اقتصادی مودی، شماره اقتصادی ۱۲ رقمی
جدید فعالان اقتصادی است که برای اشخاص حقیقـی پـس از انجـام و تکمیـل ثبـتنـام در
سامانهمالیات بر ارزش افزوده صادرمیشود
در این مرحلهمشخصات شخص حقوقی وآدرس محل فعالیت بایستی تکمیل گردد
در این مرحله مشخصات تجاری فعالیت مودی در قالب فروشگاه/ کارگاه/ دفتر با
تکمیل اطلاعات مربوط به جواز کسب، کارت بازرگانی و شماره اقتصادی قدیم در صورت
وجود، تعیین میگردد.

logo.png
آدرس موسسه ثبت شتاب
خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه اعظم، پلاک 4، واحد 6
تلفن تماس : 02188628776

ثبت شتاب روی نقشه

درباره

موسسه ثبت شتاب مجری مستقیم کلیه خدمات ثبتی میباشد

و در زمینه های ثبت شرکت , ثبت برند , تغییرات و تصمیمات شرکت ,

کارت بازرگانی و جواز تاسیس و طرح صنعتی مشغول می باشد.