مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

۱- جدول یک :
ردیف ۱ جمع تحریر و گواهی امضای دوره را وارد کرده و در مقابل آن (قسمت مالیات و عوارض متعلقه) …. درصد آن را وارد می کنید. در دریف ۴ نیز به همین ترتیب عمل می کنید .

ادامه مطلب …