مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

۱- جدول یک :
ردیف ۱ جمع تحریر و گواهی امضای دوره را وارد کرده و در مقابل آن (قسمت مالیات و عوارض متعلقه) …. درصد آن را وارد می کنید. در دریف ۴ نیز به همین ترتیب عمل می کنید .

ادامه مطلب …

تنظیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد

برای درک بهتر چگونگی تنظیم اظهار نامه مالیاتی باید بدانیم که سیاست و برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در حال حاضر اخذ الکترونیکی اظهارنامه ، بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان به واحد های مالیاتی می باشد.

ادامه مطلب …
ثبت صورتجلسه

ثبت نام ارزش افزوده

 مدارک مورد نیاز ثبتنام اشخاص حقیقی

۱ -تصــویر گــواهی ثبــتنــام ســازمان امــور مالیــاتی (شــماره اقتصــادی جدیــد در صورتی که تاکنون در اختیار مودی قرار گرفته باشد.)؛ ۲ -تصویر جواز کسب/مجوز فعالیت ؛ ۳ -تصویر شناسنامهو تصویرپشت وروی کارت شناسایی ملی؛ ۴ -تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت؛ ۵ -تصویر کارت بازرگانی شخص حقیقی (در صورت وجود)؛ ۶ -تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی (در صورت وجود).

ادامه مطلب …
ثبت صورتجلسه

ثبت نام شماره اقتصادی جدید

این موسسه مراحل کامل پیش ثبتنام کد اقتصادی اشخاص حقوقی را برای شما باز گو میکند هر تجارتی نیازمند اخذ کد اقتصادی است و هر شخص حقوقی باید مراحل انجام پیش ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقی را انجام دهد تا تجارت خود را قانونی کند

ادامه مطلب …
1 2 3