ثبت صورتجلسه

هزینه ثبت برند

*هزینه ی واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری متفاوت می باشد.
*علاوه بر هزینه های واریزی ،هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد

که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه ی هر روزنامه ی رسمی بالای یکصد هزار تومان می باشد.

*در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس،تقاضاهای خود را مستقیماَ تسلیم مرجع ثبت(اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی)می نمایند،می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند

که این هزینه ها شامل:
حق ثبت اظهارنامه
حق ثبت علامت
حق ثبت هر طبقه اضافی
حق ثبت تمدید دوره های ده ساله
جریمه ی تاخیر در تمدید ثبت
هزینه استعلام برای انتقال،اجازه ی بهره برداری یا اعراض
حق ثبت انتقال قراردادی و قهری به ازاء هر طبقه(با هر تعدادکالا و خدمات)
حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه ی آن به ازاء یک طبقه(با هر تعداد کالا و خدمات)
حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه ی بهره برداری از آن
حق ثبت تغییرات(غیر از انتقال مالکیت و اجازه ی بهره برداری)
-هزینه صدور گواهی المثنیهزینه رونوشت مصدق
هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه
هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت
هزینه ی رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت
ودیعه ی تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه
هزینه بررسی اظهارنامه ی ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا

نکاتی درخصوص ثبت علائم تجاری

۱- داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.

۲ – حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برساند.

۳ – علامت تجاری قابل نقل و انتقال است و باید وفق مقرارت قانون ثبت علامت های تجاری و اختراعات ایران به ثبت برسد.

۴ – اجازه استفاده از علامت تجاری ثبت شده به دیگران در ایران باید به ثبت برسد.

۵- برای علامت گواهی ثبت علامت صادر خواهد شد.

۶ – مدت اعتبار ثبت علامت برای هر بار ۱۰ سال است.

۷ – برای ثبت چند علامت تجاری باید به تعداد آنها اظهار نامه جداگانه داده شود.

۸ – تغییرات مربوط به نشانی رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه به ثبت رسیده باشد.

ثبت شتاب پیشرو در امور ثبت برند و شرکت : ۰۲۱۸۸۶۲۸۷۷۶ – ۰۹۱۲۸۴۰۲۰۱۲