تعریف شرکت سرمایه گذاری

قوانین ثبت شرکت مسئولیت محدود

قوانین ثبت شرکت مسئولیت محدود : در شرکت مسئولیت محدود فقط نیاز به ۲ عضو اصلی دارد.

هر ساله نیاز به معرفی اعضاء نیست و تنظیم صورتجلسه و تایید آن نیز نیاز نیست.

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایهٔ نقدی تأدیه و سهم‌الشرکهٔ غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.
مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

معایب ثبت شرکت مسئولیت حدود:
گاها برخی از بانکهای خصوصی به این شرکتها وام نمی دهند
شرکت در مناقصات دولتی با این شرکت ها معمولا مقدور نیست.

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
الف- مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکهٔ نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکهٔ غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
ب- کسانی که به وسیلهٔ متقلبانه سهم‌الشرکهٔ غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند؛ ج- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزوّر منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

موسسه ثبت شتاب پیشرو در امور ثبت برند و شرکت : ۰۲۱۸۸۶۲۸۷۷۶ – ۰۹۱۲۸۴۰۲۰۱۲